Menu Contents

DANURI

open
Home > Paninirahan sa Korea / Suporta para sa mga Dayuhan > Paninirahan sa Korea at Naturalisasyon (Pagpapalit ng Korean Citizenship)

Paninirahan sa Korea / Suporta para sa mga Dayuhan Paninirahan sa Korea at Naturalisasyon (Pagpapalit ng Korean Citizenship)

Ipinaaalam sa pamamagitan ng pagpapayo sa mga bagong dating pa lamang sa Korea na mga kasal sa migrante ang mga impormasyon hinggil sa pagpasok, pananatili, proseso ng citizenship, at iba pang bagay hinggil sa pamumuhay sa Korea.

Para sa paraan ng pagpapatala at katanungan

Para sa paraan ng pagpapatala at katanungan
Paraan ng pagpapatala Katanungan Kaugnay na sangay ng pamahalaan
Pagpapatala sa Immigration Office
Pagpapatala sa Immigration Officewww.hikorea.go.kr
1345 Ministry of Justice

Pagpaparehistro ng Dayuhan

Pagpaparehistro ng Dayuhan
Para kanino Nilalaman
Asawa ng Koreano (F-6-1) Ang mga asawa ng Koreano(F-6-1) ay marapat na magpatala sa mga nakatakdang tanggapan na nakakasakop sa kanilang tirahan (at lugar ng pinagtatrabahuhan) sa loob ng 90 araw
Marriage Immigrants (F-6-2) Ang mga marriage immigrant (F-6-2) ay marapat na magpatala sa mga nakatakdang tanggapan na nakakasakop sa kanilang tirahan (at lugar ng pinagtatrabahuhan) sa loob ng 90 araw

* Para sa iba pang detalye, bisitahin ang (www.hikorea.go.kr).

Pagpapalawig (Extension) ng Pananatili

Pagpapalawig (Extension) ng Pananatili
Kategorya Kwalipikasyon
Permiso para sa pagpapalawig ng pananatili ng mga asawa ng Koreano (F-6-1) Pagpapalawig ng pananatili ng mga asawa ng Koreano
Hiwalay-diborsyado- kung ang asawa ay hindi matagpuan, pinapapayagan ang pagpapalawig ng pananatili
Permiso para sa pagpapalawig ng pananatili ng tagapangalaga ng bata (F-6-2) Pagpapalawig ng pananatili ng mga tagapangalaga ng bata (F-6-2)
Espesyal na permiso para sa permiso para sa panantili ng mga may visitation rights Bilang isang asawa ng Korean (F-6-1) na itinuturing bilang nagtataglay ng visitation rights
Permiso para sa pagpapalawig ng pananatili para sa marriage severance (F-6-3) Unang permiso para sa pagpapalawig ng pananatili matapos ang pagkamatay ng asawa ng Koreano
Unang permiso para sa pagpapalawig ng pananatili matapos ang pagkawala (missing) ng asawa ng Koreano
Unang permiso para sa pagpapalawig ng pananatili matapos ang diborsyo ng asawa ng Koreano
Inaaprubahan ang permiso para sa pagpapalawig ng pananatili ng dayuhan matapos ang inisyal na ekstension para sa pagpapalawig ng pananatili para marriage severance (F-6-3)
Permiso para sa pagpapalawig ng pananatili ng para sa pagtugon sa pampamilyang usapin (F-1-6) Permiso para sa pagpapalawig ng pananatili ng para sa pagtugon sa pampamilyang usapin (F-1-6)

* Para sa iba pang detalye, bisitahin ang (www.hikorea.go.kr).

Kwalipikasyon sa pagkuha ng permanent residency visa (F-5)

Kategorya Kwalipikasyon
Asawa ng Koreano (F-6) Asawa ng Koreano o anak ng Koreanong menor-de-edad at naninirahan sa Korea nang mahigit sa 2 taon
※ Annex 1, No. 28 ng Immigration Act Decree
Anak ng Koreano na menor-de-edad (F-2-2)

* Para sa iba pang detalye, bisitahin ang (www.hikorea.go.kr).

Citizenship

Citizenship
Kategorya Kwalipikasyon
Kwalipikasyon para sa Simplified Naturalization (Marital Cohabitation :Kasal) HiKorea (bumisita sa website ng HiKorea www.hikorea.go.kr) → Mga Impormasyon → Immigration/Impormasyon sa Pananatili → Nationality/Naturalization → Naturalization (General, Simplified, Special) → Kwalipikasyon para sa Simplified Naturalization (Marital Cohabitation: Kasal)

* Para sa iba pang detalye, bisitahin ang (www.hikorea.go.kr).