Menu Contents

DANURI

open
Home > Impormasyon Hinggil sa Multikulturalismo > Istadistika Hinggil sa mga Multikultural na Pamilya

Impormasyon Hinggil sa Multikulturalismo Istadistika Hinggil sa mga Multikultural na Pamilya

Ipinaaalam ang istadistika, mga polisiyang may kinalaman sa multikutural na pamilya

Batayang Estado Hinggil sa mga Kasal na Migrante

Kalagayan ng mga Migranteng Kasal sa Koreano, Pagkilala at mga Naging Naturalized Korean Citizens (base sa datos noong Enero 1, 2015, Ministry of Government Administration and Home Affairs)

1) Kalagayan ayon sa kasarian

Kalagayan ng mga Migranteng Kasal sa Koreano, Pagkilala at mga Naging Naturalized Korean Citizens (base sa datos noong Enero 1, 2015, Ministry of Government Administration and Home Affairs)

2) Estado ng mga nagpalit na ng nasyunalidad

(Yunit: katao)

Kategorya Lalaki Babae Total
Mga hindi pa nagpapalit ng citizenship 22,309 125,073 147,382
Mga naturalized Korean 29,346 128,718 158,064
Total 305,446

※ Sanggunian: Ministry of Government Administration and Home Affairs, "2015 Kalagayan ng mga Dayuhang Migrante ng Lokal na Pamahalaan" Resulta ng Pagsusuri

※ Dahil sa Rebisyon ng Batas sa Pagsuporta sa Multikultural na Pamilya (nirebisa noong Abril 4, 2011 at ipinatupad noong Oktubre 5, 2011), simula noong 2012, maliban sa mga nagpalit ng citizenship dahil sa pagpapakasal, maaari na ring makakuha ng Korean citizenship ang iba (recognition o naturalization) kabilang na ang mga multikultural na pamilya.

Estado sang ayon sa bansang pinanggalingan at distritong tinitirahan (ayon sa estado noong Enero 1, 2015, Ministry of Government Administration and Home Affairs)

1) Estado ayon sa bansang pinanggalingan

(Yunit: katao)

Kategorya Total Lalaki Babae
Lahat ng bansang pinanggalingan 305,446 51,655 253,791
China (tubong-Chinese) 98,037 24,974 73,063
China 81,010 12,684 68,326
Vietnam 58,761 711 58,050
Pilipinas 17,353 520 16,833
Japan 13,239 1,425 11,814
Cambodia 6,468 29 6,439
Mongolia 3,305 177 3,128
Thailand 3,208 106 3,102
US 3,473 2,564 909
Russia 1,898 212 1,686
Taiwan 3,170 1,156 2,014
Atbp. 15,524 7,097 8,427
2) Estado base sa distritong tinitirahan

(Yunit: katao)

Kategorya Total Lalaki Babae
Buong Bansa 305,446 51,655 253,791
Seoul 74,629 19,791 54,838
Busan 11,720 1,368 10,352
Daegu 7,827 871 6,956
Incheon 19,397 3,554 15,843
Gwangju 5,540 447 5,093
Daejeon 5,750 644 5,106
Ulsan 5,750 709 5,041
Sejong 741 74 667
Gyeonggi-do 89,877 17,999 71,878
Gangwon-do 6,697 421 6,276
Chungcheongbuk-do 8,736 808 7,928
Chungcheongnam-do 14,019 1,373 12,646
Jeollabuk-do 10,291 517 9,774
Jeollanam-do 11,316 401 10,915
Gyeongsangbuk-do 13,045 867 12,178
Gyeongsangnam-do 16,836 1,405 15,431
Jeju-do 3,275 406 2,869

※ Sanggunian: Ministry of Government Administration and Home Affairs, "2015 Kalagayan ng mga Dayuhang Migrante ng Lokal na Pamahalaan" Resulta ng Pagsusuri

※ Atbp.: Indonesia, Myanmar, Malaysia, Timog Asya, Middle East, atbp.

Batayang Estado hinggil sa mga Anak ng mga Migranteng Kasal sa Koreano

Kalagayan ng mga Migranteng Kasal sa Koreano at mga Anak na Naturalisado (Ayon sa estado noong Enero 1, 2015, Ministry of Government Administration and Home Affairs)

1) Estado ayon sa edad

Estado ayon sa edad

2) Estado ayon sa pinanggaling bansa ng magulang

(Yunit: katao)

Kategorya Total 6 na taong gulang pababa 7~12 taong gulang 13~15 taong gulang 16~18 taong gulang
Total 207,693 117,877 56,108 18,827 14,881
China (tubong-Chinese) 39,160 15,215 13,491 5,690 4,764
China 42,791 22,822 12,548 3,937 3,484
Vietnam 57,856 44,507 11,087 1,095 1,167
Pilipinas 20,584 11,090 6,294 2,274 926
Japan 17,195 5,248 5,244 3,776 2,927
Cambodia 7,343 6,500 555 162 126
Mongolia 2,911 1,710 929 149 123
Thailand 2,810 1,215 1,129 313 153
US/th> 1,888 1,227 454 118 89
Russia 1,304 573 550 94 87
Taiwan 1,985 752 524 348 361
Atbp. 11,866 7,018 3,303 871 674
3) Estado base sa distritong tinitirahan

(Yunit: katao)

Kategorya Total 6 na taong gulang pababa 7~12 taong gulang 13~15 taong gulang 16~18 taong gulang
Buong Bansa 207,693 117,877 56,108 18,827 14,881
Seoul 29,790 15,631 8,931 2,969 2,259
Busan 9,142 5,579 2,196 725 642
Daegu 6,369 3,844 1,582 499 444
Incheon 12,334 6,649 3,544 1,209 932
Gwangju 5,067 3,115 1,284 389 277
Daejeon 4,734 2,814 1,219 367 334
Ulsan 4,559 2,767 1,122 359 311
Sejong 726 438 183 55 50
Gyeonggi-do 52,810 28,807 15,028 4,997 3,983
Gangwon-do 7,015 3,663 1,919 792 641
Chungcheongbuk-do 7,868 4,464 2,108 710 586
Chungcheongnam-do 12,341 7,156 3,232 1,071 882
Jeollabuk-do 10,820 6,269 2,774 1,008 769
Jeollanam-do 13,086 7,607 3,330 1,291 858
Gyeongsangbuk-do 12,712 7,741 3,210 974 787
Gyeongsangnam-do 15,498 9,442 3,840 1,224 992
Jeju-do 2,817 1,889 606 188 134

Estado ng International Marriage

International marriage - Trend ng pagpapakasal sa mga dayuhan at katangian (Abril 2015, Statistics Korea)

1) Pagpapakasal sa dayuhan

(Yunit: isang libong kaso, %)

Kategorya Kabuuang bilang ng pagpapakasal Pagpapakasal sa dayuhan Lalaking Koreano + Babaeng dayuhan Babaeng Koreano + Lalaking dayuhan
2005 314.3 42.4 30.7 11.6
2006 330.6 38.8 29.7 9.1
2007 343.6 37.6 28.6 9.0
2008 327.7 36.2 28.2 8.0
2009 309.8 33.3 25.1 8.2
2010 326.1 34.2 26.3 8.0
2011 329.1 29.8 22.3 7.5
2012 327.1 28.3 20.6 7.7
2013 322.8 26.0 18.3 7.7
2014 305.5 23.3 16.2 7.2
2015 302.8 21.3 14.7 6.6

※ Sanggunian: Statistics Korea 『Istatistiko sa Pagpapakasal at Pagdidiborsyo noong 2015』, '16.4

2) Estado ng pagpapakasal sa dayuhan ayon sa pinanggalingang bansa

(Yunit: Kaso, %)

Kategorya 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Komposisyon Taon-taon / rate ng pagtaas
Lalaking Koreano + Babaeng dayuhan 25,105 30,719 29,665 28,580 28,163 25,142 26,274 22,265 20,637 18,307 16,152 100 -11.8
China 20,582 14,566 14,484 13,203 11,364 9,623 7,549 7,036 6,058 5,485 4,545 31.0 -17.1
Vietnam 5,822 10,128 6,610 8,282 7,249 9,623 7,636 6,586 5,770 4,743 4,651 31.7 -1.9
Japan 883 1,045 1,206 1,162 1,140 1,193 1,124 1,309 1,218 1,345 1,030 7.0 -23.4
Pilipinas 980 1,117 1,497 1,857 1,643 1,906 2,072 2,216 1,692 1,130 1,006 6.9 -11.0
US 285 331 376 344 416 428 507 526 637 636 577 3.9 -9.3
Cambodia 157 394 1,804 659 851 1,205 961 525 735 564 524 3.6 -7.1
Taiwan 266 271 524 633 496 438 354 323 291 439 543 3.7 23.7
Atbp. 1,744 1,813 2,079 2,023 1,983 1,858 2,062 2,116 1,906 1,810 1,801 12.3 -0.5

※ Sanggunian: Statistics Korea 『Istatistiko sa Pagpapakasal at Pagdidiborsyo noong 2015』, '16.4

3) Estado ng pagpapakasal sa dayuhan ayon sa pinanggalingang bansa (Babaeng Koreano + Lalaking dayuhan)

(Yunit: Kaso, %)

Kategorya 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 구성비 Taon-taon / rate ng pagtaas
Babaeng Koreano + Lalaking dayuhan 11,637 9,064 8,980 8,041 8,158 7,961 7,497 7,688 7,656 7,164 6,597 100 -7.9
US 1,392 1,443 1,334 1,347 1,312 1,516 1,632 1,593 1,755 1,748 1,612 24.4 -7.8
China 5,037 2,589 2,486 2,101 2,617 2,293 1,869 1,997 1,727 1,579 1,434 21.7 -9.2
Japan 3,423 3,412 3,349 2,743 2,422 2,090 1,709 1,582 1,366 1,176 808 12.2 -31.3
Canada 283 309 374 371 332 403 448 505 475 481 465 7.0 -3.3
Vietnam 28 47 61 61 49 67 93 180 279 283 432 6.5 52.7
Australia 101 137 158 164 159 194 216 220 308 249 254 3.9 2.0
Atbp. 1,373 1,159 1,218 1,254 1,267 1,398 1,530 1,611 1,746 1,648 1,592 24.1 -3.4

※ Sanggunian: Statistics Korea 『Istatistiko sa Pagpapakasal at Pagdidiborsyo noong 2015』, '16.4

Estado Hinggil sa Diborsyo ng Mag-asawang mula sa International Marriage

Estado ng pagdidibosyo ng mga mag-asawang Koreano at dayuhan (Abril 2016, Statistics Korea)

1) Diborsyo sa pagitan ng mag-asawang Koreano at dayuhan

(Yunit: Kaso, %)

Kategorya Kabuuang bilang ng kaso ng diborsyo Diborsyo ng mga dayuhan Lalaking Koreano + Babaeng dayuhan Babaeng Koreano + Lalaking dayuhan
2005 128.0 4.2 2.4 1.8
2006 124.5 6.1 3.9 2.2
2007 124.1 8.3 5.6 2.7
2008 116.5 11.0 7.9 3.1
2009 124.0 11.5 8.2 3.2
2010 116.9 11.1 7.9 3.2
2011 114.3 11.5 8.3 3.1
2012 114.3 10.9 7.9 3.0
2013 115.3 10.5 7.6 2.9
2014 115.5 9.8 7.0 2.8
2015 109.2 8.2 5.7 2.5
Komposisyon 100.0 7.5 5.3 2.3
Taon-taon / rate ng pagtaas -5.5 -15.6 -17.9 -9.5

※ Sanggunian: Statistics Korea 『Istatistiko sa Pagpapakasal at Pagdidiborsyo noong 2015』, '16.4

※ Simula nang opsiyal itong inanunsiyo noong 2011 ang istatistika sa diborsyo sa pagitan ng mga dayuhan ay hindi kasama ang mga naninirahan sa North Korea at mga takas mula North Korea. Nang ito ay opisyal na inilathala (2007~2010) pinanatili ito retroactively.

2) Bansang pinanggalingan ng dayuhang asawa at asawang Koreanong nagdiborsyo (Lalaking Koreano + Babaeng dayuhan)

(Yunit: Kaso, %)

Kategorya 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Komposisyon Taon-taon / rate ng pagtaas
Lalaking Koreano + Babaeng dayuhan 2,382 3,933 5,609 7,901 8,246 7,852 8,349 7,878 7,588 6,998 5,743 100.0 -17.9
China 1,425 2,538 3,654 5,398 5,562 4,705 4,783 4,204 3,797 3,402 2,830 49.3 -16.8
Vietnam 289 610 895 1,078 1,292 1,552 1,931 1,992 2,057 1,821 1,480 25.8 -18.7
Pilipinas 140 165 213 268 285 299 328 395 435 449 366 6.4 -18.5
Japan 116 147 157 205 227 259 292 254 259 290 235 4.1 -19.0
Cambodia 6 19 99 178 109 167 192 180 152 155 137 2.4 -11.6
US 61 73 71 95 94 107 85 105 114 117 107 1.9 -8.5
Uzbekistan 75 105 112 160 174 174 133 141 158 169 102 1.8 -39.6
Atbp. 270 276 408 519 503 589 605 607 616 595 486 8.5 -18.3

※ Kasama ang ibang bansa

※ Sanggunian: Statistics Korea 『Istatistiko sa Pagpapakasal at Pagdidiborsyo noong 2015』, '16.4

3) Bansang pinanggalingan ng dayuhang asawa at asawang Koreanong nagdiborsyo (Babaeng Koreano + Lalaking dayuhan)

(Yunit: Kaso, %)

Kategorya 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Komposisyon Taon-taon / rate ng pagtaas
Babaeng Koreano + Lalaking dayuhan 1,789 2,203 2,685 3,079 3,227 3,236 3,146 3,009 2,892 2,756 2,494 100.0 -9.5
China 123 319 647 1,041 1,064 1,025 1,139 1,051 1,080 1,025 992 39.8 -3.2
Japan 1,306 1,466 1,587 1,556 1,628 1,638 1,466 1,396 1,196 1,108 893 35.8 -19.4
US 217 235 257 238 263 277 240 233 249 250 230 9.2 -8.0
Pakistan 25 33 35 32 35 38 51 49 55 54 54 2.2 0.0
Vietnam 0 0 9 5 16 18 17 18 19 25 36 1.4 44.0
Canada 21 29 24 34 29 43 32 52 48 54 32 1.3 -40.7
Atbp. 97 121 126 173 192 197 201 210 245 240 257 10.3 7.1

※ Kasama ang ibang bansa

※ Sanggunian: Statistics Korea 『Istatistiko sa Pagpapakasal at Pagdidiborsyo noong 2015』, '16.4