Menu Contents

DANURI

open

Mga Pangunahing Serbisyo

Kahulugan ng Danuri

Gamit ang slogan na "Maayos na Komunikasyon, Magkakasamang Kultura," ang Danuri ang portal ng suporta para sa multikultural na pamilya. Ang salitang "Danuri" ay mula sa "da" ng "damunhwa" (multikultural) at sa "nuri" ng "nurijib" (ang salitang Koreano para sa "homepage"). At ito'y nangangahulugan ng "lahat ng multikultural na pamilya ay magsaya." Sa madaling salita, ito ay naghahandog ng impormasyon para sa mga multikultural na pamilya.

Mga Pangunahing Serbisyo

Mga Pangunahing Serbisyo .
Pangalan sa Menu Detalye
Suporta para sa paninirahan at mga dayuhan Ginagabayan nila ang mga bagong dating na migranteng kasal sa Koreano tungkol sa pagpasok (entry) sa Korea, paninirahan at proseso ng pagpapalit ng citizenship. Sa pamamagitan ng pagbibigay-payo, maaari kayong magpakonsulta tungkol sa mga nais ninyong malaman tungkol sa paninirahan sa Korea.
Suporta para sa adaptasyon sa paninirahan sa Korea Ipinapaalam nila ang tungkol sa kultura ng Korea at pakikipag-usap gamit ang wikang Koreano sa mga migranteng kasal sa Koreano at mga kabataang lumaki sa ibang bansa at hindi pa sanay sa pamumuhay dito.
* Ang "kabataang lumaki sa ibang bansa" ay tumutukoy sa mga kabataang anak ng multikultural na pamilya at nag-migrate sa Korea at nahihirapan sa pakikibagay sa lipunan at sa pag-aaral sa paaralan.
Suporta sa pagtatrabaho Ginagabayan nila ang mga migranteng kasal sa Koreano na nais magtrabaho o mga manggagawang nawalan ng trabaho. Ipinapaalam din nila sa mga kasalukuyang nagtatrabaho at nasaktan o naaksidente habang nagtatrabaho ang tungkol sa mga batas na nangangalaga sa mga nagtatrabaho.
Suporta sa pamumuhay at medikal Ipinapaalam nila sa mga humaharap sa pampinansiyal na kahirapan ang tungkol sa mga batas tungkol sa welfare at pagpapalaki ng anak.
Pagpapalitang Kultural Naghahandog ng mga datos upang makabuo ng bilingual na kapaligiran at mga materyales na nagpapakilala sa iba't ibang mga kultura upang maunawaan ang pagkakaiba ng kultura ng isa't isa.
* Proyektong Pagbubuo ng Kapiligiran Pang-bilingual: Kapag naging matatas ang anak sa wika ng kaniyang ina simula pagkabata pa upang hindi lamang siya magiging malapit sa kaniyang ina kundi magiging natural din sa kaniya na lumaki nang bilingual. Kung gagamitin ang parehong wika sa loob ng bahay, hindi lamang magiging matatag ang identidad ng anak ng multikultural na pamilya kundi lalaki din ito bilang isang ‘global talent.’
Multicultural Family Support Center Mayroong 217 na sentro sa buong bansa at naghahandog ang mga ito ng iba't ibang programa gaya ng klase sa pag-aaral ng wikang Koreano, seminar na pampamilya, pagpapayo at kultural na programa upang tulungan ang mga multikultural na pamilya na maging matatag ang kanilang buhay pampamilya.
Multikultural na Impormasyon Ipinapaalam nila ang tungkol sa mga materyales na isinalin sa iba't ibang wika, mga batas at istatistikang kaugnay ang mga multikultural na pamilya.
Rainbow+ Ang "Rainbow+" ay ang magazine na para sa mga multikultural na pamilya. Inilalathala ito nang apat na beses sa loob ng isang taon (Tagsibol, Tag-init, Taglagas, Taglamig) gamit ang 13 wika.

Inihahandog ito sa iba't ibang wika (13 wika)

 • 한국어
 • ENGLISH
 • 中文
 • Tiếng Việt
 • Tagalog
 • Монгол хэл
 •  ខ្មែរ
 • Русский
 • 日本語
 • ภาษาไทย
 • ພາສາລາວ
 • Uzbekcha
 • नेपाली

Kasaysayan

2014
 • Introduksyon ng isang server at pagbabago ng system
 • Paghahandog ng mobile e-book service
 • Pagbabago ng disenyo ng portal 'Danuri,' Rainbow+Webzine at Multicultural Family Support Center
2013
 • Pagdadagdag ng 2 pang wika (Japanese, Thai)
 • Pagbuo at activation ng bagong Multicultural Family Support Center homepage
2012
 • Pagbabago ng main screen at reorganisasyon ng disenyo ng buong page
 • Pagpapatibay ng pangangalaga sa personal na impormasyon at pagkuha ng web accesibility certification mark
2011
 • Pagdadagdag ng 2 pang wika (Mongolian, Russian)
 • Pagbabago ng homepage ng Danuri at Multicultural Family Support Center
2010
 • Abril: Pagbubukas ng Portal para sa suporta sa multikultural na pamilya [Danuri]
 • Paghahandog ng serbisyo gamit ang 4 na wika (Koreano, Ingles, Tsino at Vietnamese)

Pagpapakilala ng Logo

Kahulugan ng CI (Corporate Identity) ng Danuri

 • Ninanais ng Danuri na panatilihin ang disenyong nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging kumportable at pamilyaridad sa lahat ng mamamayan gayundin sa mga multikultural na pamilya.
 • Sinisimbolo ng CI ng Danuri ang pagdudugtong ng mga tao gamit ang ribbon. Ipinapahayag nito ang iba't ibang mga taong mula sa iba't ibang kultura na magkakaugnay at pagkakaisa, at sama-sama sa pagbuo ng bago at magandang kultura. Ang babang bahagi ng logo ay kumakatawan sa ribbon na magkakalapat at nangangahulugan ito ng pag-uugnay sa isa't isa at pag-iisa. Ito rin ay sumasagisag sa pagsasama-sama sa pagbuo ng bago at magandang kultura. Sa kabuuan, ito rin ay kumakatawan sa letrang "W" na mula sa kasabihang "Whoever in Korea Happiness." Ang mga bilog na hugis na nasa taas ng ribbon ay sumasagisag sa mga taong nagsasama-sama.
 • Ang bawat kulay din na ginamit para sa logo ay kumakatawan sa iba't ibang kultura. Ginamit din ang primary color para sumagisag sa pagkakaroon ng pag-asa, ang matitingkad na kulay para sa masaganang kapaligiran.

Gabay sa paggamit ng Danuri CI

 • Kung nais ninyong gamitin ang CI ng Danuri, mangyaring i-download ang CI ng Danuri mula mismo sa homepage (AI, JPG file).
 • Ang CI ng Danuri ay hindi maaaring gamitin para sa layuning pang-komersyal o pagkakakitaan.
 • Kung gagamitin ang CI ng Danuri para sa sponsorship, mga proyekto o mga pagdiriwang (events), mangyaring humingi muna ng pahintulot mula sa Korea Institute for Healthy Family (KIHF).

Logo at CI Download

1) Logo (sa wikang Koreano)

Danuri

2) Logo (sa wikang Ingles)

a portal supporting multicultural households danuri

3) CI download

※ Sa paggamit ng CI ng Danuri, hindi maaaring baguhin ang itsura ng logo o ang kulay nito. Ipinagbabawal din ang pagkokopya o walang pakundangang paggamit nito nang walang pahintulot.

Kulay ng CI ng Danuri

 •  
  R:37 G:132 B:198 C:80 M:40 Y:0 K:0
 •  
  R:72 G:43 B:134 C:89 M:100 Y:9 K:2
 •  
  R:158 G:44 B:136 C:43 M:97 Y:7 K:0
 •  
  R:154 G:43 B:46 C:26 M:94 Y:85 K:22
 •  
  R:233 G:100 B:36 C:4 M:75 Y:99 K:0
 •  
  R:230 G:81 B:17 C:5 M:83 Y:100 K:1
 •  
  R:253 G:195 B:30 C:1 M:24 Y:96 K:0
 •  
  R:144 G:159 B:42 C:48 M:0 Y:100 K:3
 •  
  R:141 G:192 B:66 C:51 M:3 Y:98 K:0
 •  
  R:1 G:122 B:61 C:89 M:27 Y:100 K:15
 •  
  R:19 G:129 B:114 C:85 M:29 Y:60 K:10

※ Para sa mga tanong tungkol sa paggamit ng CI, mangyaring tumawag sa KIHF (02-3479-7655).