Menu Contents

DANURI

open
Home > Multicultural Family Support Center > Impormasyon hinggil sa Sentro

Multicultural Family Support Center Impormasyon hinggil sa Sentro

Ipinagkakaloob ang klase sa wikang Koreano, pamilya, pagpapayo at kultura sa pamamagitan ng 217 sentro sa buong bansa para sa kaligtasan at pampamilyang pamumuhay ng mga multikultural na pamilya.

Ano ang Multicultural Family Support Center ? Shortcut

Sa pamamagitan ng paghahandog ng mga serbisyong gaya ng edukasyunal na programang pampamilya, pagpapayo, kultural na programa at iba pa para sa multikultural na pamilya, tinutulungan ng sentro na maging matatag ang buhay pampamilya ng mga multikultural na pamilya at gayundin ang pangunahing pakikibagay ng mga migranteng kasal sa Koreano sa lipunan ng Korea.

Ano ang Korea Institute for Healthy Family (KIHF)? Shortcut

Ito ang pangunahing institusyong namamahala at nakatagala sa pangangasiwa ng multicultural family support centers sa buong bansa. Sila ang nangangasiwa ng mga kinakailangang program at sila rin ang nagpapaunlad at nagpapakalat ng mga manuals, pagsasanay ng mga empleyado, at pamamahala sa mga proyekto.

Promotion system

Promotion system

Papel bilang namumunong tagapamahala ng sistema sa promosyon

Papel bilang namumunong tagapamahala ng sistema sa promosyon
Korea Institute for Healthy Family (KIHF) Suporta para sa Multicultural Family Support Center
 • Pangangasiwa ng pangunahing proyekto at pagpapaunlad ng mga programa
 • Pagsasanay para pagtibayin ang kakayahan ng lakas pantao (human resources)
 • Suporta at ebalwasyon ng mga sentro
 • Pag-uugnay sa mga resources at promosyon
Pangangasiwa ng Proyektong "Pagbubuo ng Kapaligirang Bilingual"
Pangangasiwa ng Proyektong Suporta sa Pag-unlad ng Kakayahang Bilingual ng mga Anak ng Multikultural na Pamilya
Pangangasiwa ng Proyektong Serbisyong Pagsasaling-wika para sa mga Migranteng Kasal sa Koreano
Proyektong Paghahandog Impormasyon para sa mga Multikultural na Pamilya
Proyektong Pagpapaunlad ng Kamalayan tungkol sa Multikulturalismo
Pangangasiwa ng mga proyekto at programang multikultural sa mga probinsiya
Multicultural Family Intergrated Information Call Center 1577-1366
Base Center
※ 1 Base Center ang itinatag sa bawat 16 na Metropolitan Cities (16 na sentro sa kabuuan)
 • 1 Base: Seoul / Yeongdeungpo-gu Multicultural Family Support Center
 • 2 Base: Busan / Nam-gu Multicultural Family Support Center
 • 3 Base: Daegu / Dong-gu Multicultural Family Support Center
 • 4 Base: Incheon / Bupyeong-gu Multicultural Family Support Center
 • 5 Base: Gwangju / Buk-gu Multicultural Family Support Center
 • 6 Base: Daejeon / Dajeon Metropolitan City Multicultural Family Support Center
 • 7 Base: Ulsan / Nam-gu Multicultural Family Support Center
 • 8 Base: Gyeonggi-do / Ansan-si Multicultural Family Support Center
 • 9 Base: Gangwon-do / Chuncheon-si Multicultural Family Support Center
 • 10 Base: Chungcheongbuk-do / Eumseong-gun Multicultural Family Support Center
 • 11 Base: Chungcheongnam-do / Asan-si Multicultural Family Support Center
 • 12 Base: Jeollabuk-do / Iksan-si Multicultural Family Support Center
 • 13 Base: Jeollanam-do / Suncheon-si Multicultural Family Support Center
 • 14 Base: Gyengsangbuk-do / Gumi-si Multicultural Family Support Center
 • 15 Base: Gyeongsangnam-do / Gyeongsangnam-do Multicultural Family Support Center
 • 16 Base: Jeju-do / Jeju-si Multicultural Family Support Center
Pagpapaunlad at pagpapakalat ng programang pang-suporta sa mga multikultural na pamilya na nakaakma sa karakteristiko ng siyudad o probinsiya
Pangangasiwa at pagsuporta sa mga proyekto ng Multicultural Family Support Center ng distrito
Pagsasagawa ng papel ng tagapag-ugnay sa mga pangunahing institusyon at mga sentro sa loob ng distrito
Pangangasiwa at pagbubuo ng network sa pagitan ng mga sentro at kaugnay na ahensiya sa loob ng distrito
Iba pang detalye ng kahilingan na kaugnay ng mga proyektong para sa multikulltura na pamilya mula sa MOGEF
Tanggapan ng Distrito (District Center) Pamilya: Programang "Pagbuo ng Kapaligirang Bilingual", Programang "Pagpapaunlad ng Relasyon ng Pamilya", atbp.
Gender Equality: Seminar para sa mga mag-asawa, Programa para sa mga mag-aasawa pa lamang, atbp.
Karapatang Pantao: Klase sa pag-unawa ng multikulturalismo, Klase sa pagpapaunlad ng sensibilidad sa karapatang pantao, atbp.
Integrasyong Panlipunan: Basic Employment Literacy Education, Pagsasanay sa trabaho at pag-uunay sa mga propesyunal na ahensiya, Volunteer Group ng Multikultural na Pamilya, Self-help group ng mga multikultural na pamilya, atbp.
Konsultasyon: Pagpapayo para sa pamilya, indibidwal o pang-grupo, pangangasiwa ng mga kaso, emergency support para sa mga pamilyang nahaharap sa krisis, atbp.
Promosyon at Pag-uugnay sa Ibang Resources: Promosyon sa lipunan, networking sa lipunan, atbp.
Ispesyalisadong proyekto
 • Visit education para sa multikultural na pamilya
 • Proyektong tumutulong sa language development ng anak ng multikultural na pamilya
 • Serbisyong pagsasaling-wika para sa mga migranteng kasal sa Koreano
 • Mentoring project para sa mga migranteng kasal sa Koreano (pangangasiwa ng demonstation)
 • Proyektong life counseling para sa mga multikultural na pamilya (pangangasiwa ng demonstation)
 • Klase sa pag-aaral ng wikang Koreano sa mga lokal na distrito (sa mga itinalagang siyudad)