Menu Contents

DANURI

open
Home > Suporta sa Pamumuhay/Pagpapagamot > Suporta sa Pamumuhay

Suporta sa Pamumuhay/Pagpapagamot Suporta sa Pamumuhay

Ipinaaalam ang sistema ng suporta hinggil sa kapakanan (welfare) at pag-aalaga ng anak para sa mga taong dumaranas ng kahirapang pang-ekonomiya at pamumuhay.

Pangunahing Pambansang Seguridad sa Pamumuhay (The National Basic Livelihood Security)

Pangunahing Pambansang Seguridad sa Pamumuhay (The National Basic Livelihood Security)
Kwalipikasyon Mga dayuhang naninirahan sa Korea na nakapag-asawa ng Koreano
  • kung ang aplikante o kanyang asawa ay kasalukuyang nagdadalang-tao
  • Nangangalaga sa isang menor-de-edad na may Korean nationality(kasama na ang diborsyado, namatayan ng asawa)
  • kung kasamang naninirahan ang kapamilya ng asawang Koreano
※Para sa batayang halaga na ipagkakaloob, marapat na pumasa sa lahat ng kwalipkasyon na nabanggit
Nilalaman livelihood wages (general livelihood wages), housing benefits, educational benefits, back pay, salary support
Paraan ng Aplikasyon Isumite ang application form sa eup, myeon samuso o sa resident center
※Social Welfare Service and Employment Benefits (Pagbabago) Application Form
Para sa Katanungan Ministry of Health and Welfare Call Center 129
Kaugnay na Ahensya Ministry of Health and Welfare

Tulong Pang-emerhensiya (Emergency Welfare Support)

Tulong Pang-emerhensiya (Emergency Welfare Support)
Kwalipikasyon
  • Mga dayuhang residente na may-asawang Koreano.
  • Mga dayuhang residenteng hiwalay sa asawang Koreano o namatayan ng asawa at kasalukuyang nag-aalaga sa mga magulang o mga anak ng asawang Koreano
  • Mga kinikilalang 'refugee' sang-ayon sa Artikulo 2-2 ng 'Refugee Act'
  • Mga dayuhang residente na bktima ng sunog, krimen at natural na kalamidad kung saan hindi sila ang responsible
Nilalaman livelihood wages (general livelihood wages), housing benefits, educational benefits, back pay, salary support
Paraan ng Aplikasyon Isumite ang application form sa eup, myeon samuso o sa resident center
※Social Welfare Service and Employment Benefits (Pagbabago) Application Form
Para sa Katanungan Call Center ng Ministry of Health, Welfare at Family Affairs (☎129)
Kaugnay na Ahensya Ministry of Health, Welfare at Family Affairs

Serbisyong pagbibigay-payo tungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay

Service Life Consultation
Kategorya Telepono Nilalaman
National Health Insurance Counseling 1577-1000 Nagbibigay ng pagpapayo kaugnay ng mga tanong hinggil sa health insurance (Lunes-Biyernes 09:00-16:00)
Korea Legal Aid Corporation 132 Nagbibigay ng libreng payong legal (Lunes-Biyernes 09:00-18:00)
Korea Family Legal Counseling 1644-7077 Nagbibigay ng pagpapayo kaugnay ng usaping silib·kriminal·pangkabahayan·aksidente (Lunes-Biyernes 10:00 - 17:00)
Translation Volunteer Service
(bbb Korea)
1588-5644 Ang BBB Volunteer Group ay nahahati sa 3 grupo ay nagkakaloob ng 24 oras na translation service sa pamamagitan ng telepono (24 oras)
KT Together Call Center 080-008-0100 Tumatanggap ng reklamo hinggil sa serbisyong wired at wireless communication services at iba pang pagpapayo (Lunes-Biyernes 09:00-19:00)
120 Dasan Call Center 120 Nagbibigay ng pagpapayo hinggil sa impormasyon kaugnay ng pamumuhay, paglalakbay, pampublikong transportasyon, reservation, atbp. (365 araw 09:00-22:00)

Special Housing Support

Special Housing Support
Kwalipikasyon Multikultural na pamilya
Nilalaman special housing support para sa mga multikultural na pamilya na walang bahay
Paraan ng Aplikasyon magtanong sa nakakasakop na munisipalidad
Para sa Katanungan nakakasakop na munisipalidad
Kaugnay na Ahensya Ministry of Transportation