Menu Contents

DANURI

open
Home > Suporta sa Paghahanap ng Trabaho > Impormasyon Hinggil sa Paghahanap ng Trabaho

Suporta sa Paghahanap ng Trabaho Impormasyon Hinggil sa Paghahanap ng Trabaho

Ipinaaalam ang sistema hinggil sa proteksyon ng mga kasal na migrante bilang mga manggagawa at trabahador sakaling makaranas ng sakuna o pagkakasakit.

Proyekto sa Pagbibigay Suporta sa mga Migranteng Kasal sa Koreano na Naghahanap ng Trabaho

Kwalipikasyon Kababaihang migranteng kasal sa Koreano
Detalye
 • Sa "Programang Pagbibigay Suporta sa mga Kababaihang Migranteng Kasal sa Koreano (WIND)," tinutulungan ang mga kababaihang migranteng kasal sa Koreano na makahanap ng trabaho sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng iba't ibang impormasyon tungkol dito. Tinutulungan din sila upang maging matagumpay ang kanilang paghahanap ng trabaho.
 • Sa 1 beses, 10~15 katao ang sumasali dito
Paraan ng Aplikasyon Magparehistro sa Worknet(www.work.go.kr) → Konsultasyon/Suporta sa Paghahanap ng Trabaho → WIND Program → Pagsali sa Programa → Paghahanap ng Kurso → Tiyakin ang institusyon
Para sa mga Tanong (Walang area code) 1350
Kaugnay na Ahensiya Ministry of Employment and Labor (MOEL)

Multicultural IT Visiting Class

Kwalipikasyon Mga Kababaihang Migranteng kasal sa Koreano at Multikultural na Pamilya
Detalye
 • Paglinang ng kakayahan ng mga migranteng kasal sa Koreano na marunong magsalita ng wikang Koreano at may kaalaman sa IT upang maging visiting teacher
 • Sa pamamagitan ng pagbisita niya sa bahay ng multikultural na pamilyang mula din sa parehong bansang pinanggalingan, matutunan nila ang kurso sa IT at mga paraan para makapamuhay nang maayos sa Korea, atbp.
Paraan ng Aplikasyon Sa "notification" page ng website ng National ICT Training - tingnan ang "notice" page at saka mag-apply (http://www.itstudy.or.kr)
Para sa mga Tanong 02-3660-2566 / 2710
Kaugnay na Ahensiya Ministry of Government Administration and Home Affairs

Proyektong Pagsasanay sa Pagiging Medical Coordinator

Kwalipikasyon Sa mga nais magtrabaho bilang medical coordinator (Russia, Middle East, Tsina, Mongolia, Vietnam, Japanese, atbp.), kinakailangan ay tumutugma ang kanilang kwalipikasyon sa isa sa mga sumusunod:
 • Mayroon silang karanasan sa pagiging health care provider at gawaing kaugnay ang medisina (pagtatrabaho sa botika, assistant ng nurse, coordinator, atbp.)
 • May certificate ng TOPIK intermediate (level 3 o 4)
 • Iyong nakakuha ng Bachelor's degree o mas mataas pa sa isang kolehiyo o unibersidad sa Korea (kahit anong kurso)
 • 3 taon o mahigit nang naninirahan sa Korea
 • Kinakailangangkakayahan
Detalye
 • Mangasiwa sa mga dayuhang pasyente at sumali sa mga pagsasanay para paglinang ng kakayahan sa pagiging medical coordinator
 • Librengibibigayangpagsasanay
Paraan ng Aplikasyon Maaaringkumpletuhinsa website angaplikasyon. (Mgakailangangdokumento: application form, gawainmataposangpagsasanay, opisyalna language test score, at iba pa).
※ Ipapalabas ito sa website (http://hie.kohi.or.kr/
Para sa mga Tanong Korea Human Resources Development Institute for Health &WelfareDepartment of Health Industry Education(02-3299-1400)
Kaugnay na Ahensiya Ministry of Health and Welfare

Mga Ahensiyang Nagbibigay ng Trabaho (Job Centers)

Mga Ahensiyang Nagbibigay ng Trabaho (Job Centers)
Kategorya Nilalaman
Job Center
http://www.work.go.kr/jobcenter/index.do
Ito ay isa sa mga representatibong institusyong nagbibigay ng trabaho (nang libre) sa mga Koreano at maging mga dayuhang manggagawa. . Maaari silang humingi ng impormasyon tungkol sa mga kumpanyang nais nilang pasukan at maaari rin silang humingi ng payo kung anong trabaho ang pinakaakma sa kanila. Bukod pa rito, ikinokonekta din nila ang mga kumpanyang naghahanap ng empleyado sa mga aplikante para sa isang interbyu. Isinasagawa nila ito hanggang makakuha ng trabaho ang aplikante.
Job Information Center Ang mga lokal na ahensiyang ito sa inyong lungsod o gun ang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa iba’t ibang oportunidad para sa pagtatrabaho. Libre ang serbisyong ito. Ang job information centers ay kadalasang nasa city hall at community center sa inyong lugar.
Women Resources Development Centers
www.vocation.or.kr
Ang sentrong ito ay isang kumprehensibong institusyon na nagbibigay tulong sa mga kababaihan upang sila ay makakuha ng trabaho. Kadalasan, ang mga programa ay inihahandog nang libre, subalit may mga pagkakataon ding may bayad ang ibang mga programa subalit sa mababang halaga.
Migrants’ Center Ito ay para sa mga dayuhang nagpunta sa Korea para magtrabaho at bilang isang nongovernmental organization(NGO) ay tumutulong sa mga dayuhang manggagawa sa Korea hinggil mga problemang may kinalaman sa trabaho.