Menu Contents

DANURI

open

Gabay sa Pagpaparehistro sa Klase

Ito ang proyekto kung saan sinusuportahan ang iniakmang Klase para sa Pag-unawa ng Multikulturalismo sang ayon sa tatanggap ng klase. Ito ay upang mapatatag ang pagtanggap ng mamamayan sa multikulturalismo. Sang ayon sa paraan ng pagbabayad sa guro, maaaring pumili sa dalawang paraan ng aplikasyon.

1) Kapag ang bayad sa guro ay sasagutin ng Edukasyunal na Institusyon

Kapag ang bayad sa guro ay sasagutin ng Edukasyunal na Institusyon

2) Kung hindi sasagutin ng Edukasyunal na Institusyon ang bayad sa guro

Kung hindi sasagutin ng Edukasyunal na Institusyon ang bayad sa guro

* Subalit, kapag nag parehistro sa loob ng itinakdang panahon maaaring bayaran ang guro