Menu Contents

DANURI

open
Unang Episodyo: Sama-samang Pamumuhay at ang Siyudad
Unang Episodyo: Sama-samang Pamumuhay at ang Siyudad
Pag-unawa sa Multikulturalismo Educational Video Series
Ikalawang Episodyo: Kapag Nahaharap sa Pag-unawa ng Pagkakaiba
Ikalawang Episodyo: Kapag Nahaharap sa Pag-unawa ng Pagkakaiba
Pag-unawa sa Multikulturalismo Educational Video Series
Ikatlong Episodyo: Ang Luhang Dala ng Pagiging quot;Iba"
katlong Episodyo: Ang Luhang Dala ng Pagiging quot;Iba"
sa Multikulturalismo Educational Video Series
Ika-apat na Episodyo: Mahalagang Tadhana
Ika-apat na Episodyo: Mahalagang Tadhana
Pag-unawa sa Multikulturalismo Educational Video Series
Ikalimang Episodyo: Subukan Ninyo ang Ganitong Pagtawag!
Ikalimang Episodyo: Subukan Ninyo ang Ganitong Pagtawag!
Pag-unawa sa Multikulturalismo Educational Video Series
Ika-anim na Episodyo: Problema sa Wika? Makipagtalastasan!
6Ika-anim na Episodyo: Problema sa Wika? Makipagtalastasan!
Pag-unawa sa Multikulturalismo Educational Video Series
Ika-pitong Episodyo: Nakatigil na Karapatan
Ika-pitong Episodyo: Nakatigil na Karapatan
Pag-unawa sa Multikulturalismo Educational Video Series
Ikawalong Episodyo: Nagkakaisang Mundo, Nagkakaisang Puso
Ikawalong Episodyo: Nagkakaisang Mundo, Nagkakaisang Puso
Pag-unawa sa Multikulturalismo Educational Video Series
Kami ay nakatira sa Seoul
Kami ay nakatira sa Seoul
 • Ano kaya ang palagay ng mga multikultural na kabataan sa Seoul?
 • Proyekto sa Kooperasyon ng MOGEF, KIHF, EBS (Knowledge Channel e)
Mosaic Project
Mosaic Project
 • Ang lipunan ng Canada na parang mosaic na binubuo ng iba't ibang lahi
 • Proyekto sa Kooperasyon ng MOGEF, KIHF, EBS (Knowledge Channel e)
Mga Estudyante Nag-aaral nang Mag-isa
Mga Estudyante Nag-aaral nang Mag-isa
 • Habang pinag-aaralan ang wika ng dayuhang asawa, nagkaka-uunawaan sila ng asawang Koreano
 • Proyekto sa Kooperasyon ng MOGEF, KIHF, EBS (Knowledge Channel e)
Pag-unawa sa Multikultural na Lipunan 1
Pag-unawa sa Multikultural na Lipunan 1
 • Lipunan ng Koreanong may Malalim na Ugnayan sa Multikulturalismo
 • Kalagayan ng mga dayuhang naninirahan sa Korea
 • Ang mga kababaihang migranteng kasal sa Koreano at mga anak na multikultural na pamilya
 • Spectrum ng lipunang multikultura
 • Pagtutupad sa multikulturalismo
Pag-unawa sa Multikultural na Lipunan 2
Pag-unawa sa Multikultural na Lipunan 2
 • Nakikitang Kultura, Hindi Nakikitang Kultura
 • Pagkakaiba ng Kamalayan ng mga taga-Kanluran at taga-Silangan
 • Pagkakaiba sa Kultura at Hindi Pagkakaunawaan
 • Pagtingin tungkol sa Pagkakaiba
 • Bakit tayo nakakaramdam?
 • Ilagay ang ating sarili sa sapatos ng iba at pag-unawa sa pagiging iba ng ibang tao