Menu Contents

DANURI

open

Edukasyon tungkol sa Pagkakaiba ng Kultura

Edukasyon tungkol sa Pagkakaiba ng Kultura
Para Kanino Mga paaralang middle school o hayskul na may experience activity para sa klase o buong baytang
Detalye Programa tungkol sa magkakaibang kultura na nakaugnay sa kurikulum ng paaralan
※ Ang nilalaman ng programa at iskedyul ay maaaring mag-iba sang ayon sa kalagayan ng museo
Paraan ng Aplikasyon Maaaring mag-apply sa pamamagitan ng pagtawag o email
※ Ang isang institusyon ay maaaring mag-apply nang ilang beses
Telepono 02-3704-3121/ 3131
Kaugnay na Institusyon Ministry of Culture, Sports and Tourism

Multicultural Ggurumi

Multicultural Ggurumi
Para Kanino Edukasyunal na institusyon na naghahandog ng klase tungkol sa multikulturalismo at iyong may kaugnayan sa multikulturalismo, pangkaraniwang mamamayan at miyembro at anak ng multikultural na pamilya
Detalye Pagpapaunlad at pangangasiwa ng Multicultural Ggurumi
 • Para sa praktikal na karanasan ng mga bata tungkol sa pagkakaiba-iba ng kultura, pinapaunlad ang kurikulum
 • Komposisyon: Mongol Ggurumi, Vietnam Ggurumi, Philippine Ggurumi, Korea Ggurumi, Uzbek Ggurumi
 • Pangangasiwa ng Pagpapahiram: Ipinapahiram ang mga multikultural na materyales para sa praktikal na karanasan sa mga institusyong may kailangan nito
 • Homepage : http://kidsnfm.go.kr:8080/culturebox/
Pangangasiwa ng Children's Museum
 • Hands-on exhibit, klase (klaseng nakaugnay sa paaralan, klase sa panahon ng bakasyon, klase para sa mga minoridad, atbp.), visiting Children's Museum, pagpapaunlad ng online contents at pagpapakalat nito
 • Homepage : http://www.kidsnfm.go.kr
Paraan ng Aplikasyon Multicultural Ggurumi
 • Sagutan ang application form - Pagpapadala ng application form - Pagtawag sa Nag-apply - Pagbisita (o Pagpapadeliver) - Panghihiram - Pagbabalik ng hiniram na materyales - Pagsagot ng form sa pagbabalik ng materyales at report tungkol sa resulta ng pangangasiwa
  ※ Para sa mga detalye, mangyaring tiyakin ang paraan ng paggamit ng ggurumi sa website nito
Children's Museum
Telepono Multicultural Ggurumi 02-3704-4506/4507/4512
Children's Museum
 • Tanong tungkol sa exhibition: 02-3704-4540
 • Tanong tungkol sa mga klase: 02-3704-4523
Kaugnay na Institusyon Ministry of Culture, Sports and Tourism

International Youth Exchange Network

International Youth Exchange Network
Kwalipikasyon Mga Kabataan
Detalye Upang malinang ang global leadership at internasyunal na sensibilidad ng mga kabataan, naghahandog ang pamahalaan ng oportunidad para sa mga kabataan mula sa iba’t ibang bansa at mga kabataang lider upang sa personal interexchange at palitan ng mga impormasyon.
*Susuportahan ang bayarin para sa pagsali ng mga anak ng multikultural na pamilya at iyong kasama sa vulnerable groups.
Binibigyang prayoridad ang mga anak ng multikultural na pamilya
Sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta sa bayarin sa pagsali ng mga kabataang mula sa multikultural na pamilya, inaasahang mahikayat silang sumali sa international exchange (kapag nag-apply ang kabataang mula sa multikultural na pamilya dito, kinakailangan din nilang isumite ang Family Register Certificate)
* Susuportahan ang gastusin para sa travel insurance, pang-araw-araw na gastusin sa pupuntahang lugar at para sa airplane ticket (visa, bayad sa pag-iisyu ng pasaporte, subalit ang gastusin para sa pamasahe sa loob ng bansa ay kailangang sagutin ng mga sasali.)
Paraan ng Aplikasyon Magparehistro sa International Youth Exchange Network(http://iye.youth.go.kr) at saka mag-apply online
* Panahon ng Anunsyo: Korea·China Youth Special Youth Exchanger /Korea·China Youth Humanities Exchange (Abril, Hunyo)‘
‘Youth Leaders o the World’ International Conference·Events Participants’ Group (Abril)
National Youth Exchange/ ‘Into Dream and Peple’ overseas Youth Volunteer Group(Marso~Abril)
Para sa mga Tanong
 • Cross-country Youth Exchange : 02-330-2899
 • Korea-China Youth Exchange : 02-330-2898
 • Overseas Volunteers : 02-330-2894
 • International Conference Participants : 02-330-2893
Kaugnay na Ahensiya International Conference Participants : 02-330-2893

Proyektong International Youth Exchange Network

Proyekto Nilalaman Panahon Kalahok
Korea·China Special Youth Exchange Pagbisita sa mga pangunahing ahensya ng pamahalaan sa China, youth exchange, cultural exchange, pagpapabuti ng pag-unawa sa kabataan ng Korea at China sa pamamagitan ng pagbisita sa pasilidad na pangkabataan, pagsasanay sa mga lider ng hinaharap 7 gabi 8 araw Kabataan edad16~24
*Humanities Domain edad 22~24
Korea·China Humanities ExchangeNational Youth Exchange ‘Into Dream and People’ Kasunduang nilagdaan sa pagitan ng 34 na bansa para sa youth exchange, pagpapakilala ng mga polisya para sa mga kabataan, pag-unawa ng mga kabataan Koreano hinggil sa multikulturalismo sa pamamagitan ng kultural na karanasan sa loob ng 10 araw Kabataan edad 16~24
Overseas Youth Volunteer Group‘The Youth Leaders of the World’ Pagpapalakas ng tiwala sa sarili at pag-unawa sa ibang lahi sa pamamagitan ng pagbo-volunteer sa ibang bansa *may espesyal na programa para sa mga kapus-palad na kabataan sa loob ng 10 araw Kabataan edad 15~20
International Conference·Event Participants’ Group Mga gawain bilang kinatawan ng Korea tungo sa UN General Assembly Third Committee at iba pang international conferences, presentasyon, diskusyon at youth exchange Sa loob ng 7~20 araw
*depende sa pagtitipon
Kabataan edad 15~24