Menu Contents

DANURI

open

Proyektong Pagbubuo ng Kapiligiran Pang-bilingual


Ang Nais Kong Sabihin
* Iprinodyus ng Ministry of Gender Equality and Family (MOGEF) at Korean Institute for Healthy Family (KIHF)

Nilalayon ng proyektong "Pagbubuo ng Kapaligirang Pang-biligual" na maging matatas ang anak sa wika ng kaniyang ina simula pagkabata pa upang hindi lamang siya magiging malapit sa kaniyang ina kundi magiging natural din sa kaniya na lumaki nang bilingual. Kung gagamitin ang parehong wika sa loob ng bahay, hindi lamang magiging matatag ang identidad ng anak ng multikultural na pamilya kundi lalaki din ito bilang isang ‘global talent.’

Para kanino ang proyekto

  • Mga batang mula sa multikultural na pamilyang may edad 5 taong gulang pababa

Detalye ng proyekto

  • Paghahandog ng serbisyo sa interaksyon ng magulang at anak kung saan magagamit ng magulang ng multikultural na pamilya ang kanyang wika sa pakikipag-interaksyon sa kanyang anak sa pamamagitan ng paglalaro, game at iba pang paraan ng pagtuturo.
  • Paghahandog ng serbisyong edukasyunal para sa magulang upang mapagtatag ang kahalagahan ng pagbubuo ng kapiligirang bilingual sa loob ng tahanan at ang papel ng magulang sa pagtuturo.
  • Pangangasiwa ng "self-help groups" kung saan nagtitipon ang mga migranteng magulang upang makapag-usap ang kanilang anak gamit ang dalawang wika at iba't iba pang paraan ng pakikipag-usap sa kanila.

Programang Interaksyon ng Magulang at Anak

Nilalalaman ng klase sa Wika ni Nanay (Tatay)

※ Ang nilalaman ng klase ay mga materyales para sa pag-aaral ng dalawang wika na ginawa ng MIRAE ASSET DAEWOO, sa pakikipagtulungan sa MOGEF at sa Ministry of Eduction. Ito ay isinagawa upang matulungan ang mga nanay (tatay) na hindi pa magaling sa pagsasalita ng wikang Koreano na maturuan ang kanilang anak ng kanilang wika sa masaya at madaling paraan.