Menu Contents

DANURI

open
Home > Suporta sa Pakikibagay sa Korea > Kabataang May Multikultural na Background

Suporta sa Pakikibagay sa Korea Kabataang May Multikultural na Background

Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa wikang Koreano ipinaaalama sa mga kasal na migrante at kabataang may multicultural background ang mga impormasyon hinggil sa pamumuhay sa Korea.

Suporta para sa Migrated Youth

Ang "Youth Foundation para sa Kabataang Migrante, Rainbow Youth Center" ay isang non-profit organization na itinatag sangayon sa Artikulo 18 ng Youth Welfare Act. Ang layunin ng organisasyon ay tulungan ang mga kabataang migrante (mga kabataang tumakas mula sa North Korea, mga kabataang lumaki sa ibang bansa at saka lamang pumunta sa Korea at mga kabataang kabilang sa multikultural na pamilya). Bukod pa rito, nilalayon din nila ang pagbuo ng maayos na multikulural na lipunan. (Ang "kabataang migrante" ay tumutukoy sa mga kabataang lumaki sa ibang bansa at hindi sa Korea. O iyong mga kabataan o kanilang pamilya na nangibangbayan sa Korea at kinakailangang manirahan at lumaki sa hindi pamilyar na kultura.)

Kabataang May Multikultural na Background
Kategorya Nilalaman Paraan ng Paggamit
Iniakmang Serbisyo sa Pagbibigay ng Impormasyon
 • Pagbibigay ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa pamumuhay sa Korea gayundin tungkol sa pananatili (immigration), paninirahan, edukasyon at gabay sa pamimili ng career
 • Suporta sa mga isinasagawang programa ng Rainbow School at tulong sa pag-uugnay sa mga estudyante sa mga institusyon
 • Tulong sa pag-uugnay sa mga ahensiyang nagbibigay ng pagpapayo sa pagpasok sa paaralan at tatahaking career sa hinaharap, at sa mga ahensiyang nagbibigay ng sikolohikal o emosyunal na pagpapayo
 • ‌May iba’t ibang mga programang inihahatid ang "Youth Foundation para sa Kabataang Migrante, Rainbow Youth Center" para sa mga kabataang migranteng may edad 9~24 Para maisagawa ang mga programang ito, nakikipagtulungan ang sentro sa iba pang mga lokal na ahensiya. Maaaring tumawag dito para sa detalye ng mga programa.
 • ‌Iniakmang Serbisyo sa Pagbibigay ng Impormasyon: 02-722-2585 (may serbisyo para sa wikang Tsino)
  ※ Maaari itong gamitin mula 9:00~18:00
 • Homepage
  http://rainbowyouth.or.kr
 • E-mail
  rainbowyouth@rainbowyouth.or.kr
Suporta sa Pangunahing Edukasyon sa Pagpasok sa Korea
Rainbow School
 • • Consigned operation ng 17 institusyon sa Seoul, Gyeonggi-do at 12 lugar para sa taong 2015
 • Suporta sa mga programang para sa mga kabataang migrante gaya ng pag-aaral ng wikang Koreano at mga klase sa pagpapaunlad ng kakayahan, lipunan at kultura, at sikolohikal na programa
 • Pangangasiwa ng mga regular na programa, winter school, summer school at mga programang pang-Sabado at Linggo at panggabi ※ May pagkakaiba sa mga inihahandog na programa ng bawat consigned institution
Programa sa Paggagabay sa Career Rainbow Job Ara!
 • Pangangasiwa sa 4 na institusyon sa buong bansa para sa taong 2015
 • Pagpapatupad ng career exploration at pagpaplano at career camp para sa mga kabataang lumaki sa ibang bansa na nangangailangan ng tulong sa pamimili ng career sa hinaharap
 • Para sa mga kabataang lumaki sa ibang bansa na may edad late 10s~ early 20s
Integradong Konsultasyon at Programa sa Ugnayan ng Pamilya
 • Online at offline na pagpapayo at visiting consultation services
 • Pagpapatupad ng iniakmang pagpapayo (customized counseling) at serbisyong pagsasalingwika para sa pagpapayo
 • Pagpapatupad ng "Taos Pusong Usapan," pang-grupong konsultasyon para mapalakas ang kumpiyansa sa sarili ("self-esteem") ng mga kabataang migrante
 • Pagpapatupad ng "extensive reading family camp" para patatatagin ang relasyon ng pamilya at ang sistema ng suporta (support system) sa loob ng pamilya ng kabtaang migrante
Programa sa Pagpapaunlad ng Kakayahan
 • Pagpapatupad ng mentoring program sa 4 na lugar (1 direktang pinamamahalaan, 3 ang nasa consortium) para sa sikolohikal at emosyunal na suporta at pagpapabuti ng akademikong kakayahan ng mga kabataang migrante
 • Pagpapatupad ng "Tong, Tong, Tong" ang integradong camp para maunawaan ng mga kabataang Koreano ang mga kabataang migrante
  ※ Iasagawa ito sa Agosto 2015, sa loob ng 2 gabi at 3 araw
Proyektong Sikolohikal na Pagpapayo at Pagpapagamot "Da-Talk, Da-Talk"
 • Proyekto sa sikolohikal at emosyunal na suporta at pampinansiyal na suporta para sa gastusin sa pagpapagamot ng mga kabataang migrante
 • Pampinansiyal na suporta para sa sikolohikal na pagpapagamot (KRW 1,100,000 sa bawat isang tao)
  ※ Ibibigay lamang ang suporta para sa gastusin sa sikolohikal na pagpapamot matapos mag-apply para rito at makapasa sa pagsusuri.
"Chin-Chin" Rainbow Project
 • Pagpapatupad ng pagbibigay suporta sa gastusin sa pag-aaral at volunteer activities para sa mga kabataang migrante na kabilang sa hiwalay na pamilya (broken family) at mga kabatang tumakas sa North Korea
 • Pampinansiyal na suporta para sa gastusin sa edukasyon (KRW 3,000,000) sa bawat isang tao)
  ※ Ibibigay lamang ang suporta para sa gastusin sa pag-aaral matapos mag-apply para rito at makapasa sa pagsusuri. Kinakailangan (required) ang pagboboluntaryo.